הנחיות והגבלות חדשות בדבר העסקת עובדים באמצעות סוכנויות העסקה* בסין

הוראות הביניים בדבר העסקת עובדים באמצעות סוכנויות העסקה נשקלו ואומצו ב- 20.12.13 ונכנסו לתוקף ב- 1.3.14. להלן ההוראות החשובות בתמצית:

סעיף 3- מעסיקים יכולים להעסיק עובדים באמצעות סוכנות העסקה רק למשרות זמניות, משרות עזר או להחלפה. לעניין זה, משרות זמניות משמע משרות שנמשכות לא יותר מ -6 חודשים; משרות עזר משמע משרות בעסק שאינו עיקרי, המשרתות את משרותיו של עסק גדול/עיקרי; ומשרות להחלפה משמע משרות שיכולות להיות מוחזקות על ידי עובדים מחליפים לתקופה מסוימת של זמן, שבו העובדים המחזיקים בעמדות כאלה במקור אינם מסוגלים לעבוד (עקב לימודים, עזיבה וכדומה).

בעניין משרות עזר, מעסיק יעלה הצעות לאחר דיון באסיפת העובדים הכללית עם כלל העובדים; יקיים התייעצויות עם ארגון העובדים או עם נציגי העובדים, ויפרסם החלטה באופן פנימי לאילו משרות יעסיק עובדים באמצעות סוכנות העסקה.

סעיף 4- מעסיק יקפיד ויגביל את מספר העובדים המועסקים על ידו באמצעות סוכנות העסקה, כך שלא יעלו על 10% מהמספר הכולל של עובדיו.

סעיף 5- סוכנות העסקה תחתום על חוזי עבודה בכתב עם עובדיה לתקופת העסקה קבועה של לפחות שנתיים בהתאם לחוק.

סעיף 18- אם סוכנות העסקה שולחת עובד לעבודה באזור אחר, עליה לרכוש עבורו ביטוח סוציאלי באזור שאליו נשלח, ולהעניק פרמיות ביטוח סוציאלי בהתאם לדרישות האזור שבו מעסיקו ממוקם. עובד תחת סוכנות העסקה ייהנה מהטבות ביטוח סוציאלי בהתאם להוראות המדינה.

סעיף 19- אם סוכנות העסקה מקימה סניף באזור שבו המעסיק הרלוונטי ממוקם, הסניף ידאג לכך שעובד הקבלן יהיה מבוטח בביטוח סוציאלי ויעניק לו פרמיות ביטוח סוציאלי. במידה ולחברה אין סניף כאמור, המעסיק ידאג, בשם סוכנות הההעסקה, לביטוח הסוציאלי והפרמיות כאמור לעיל.

סעיף 28- כאשר מספר העובדים המועסקים דרך סוכנות העסקה טרם כניסתן לתוקף של הוראות אלה עולה על 10% מכלל עובדי המעסיק, המעסיק יכין תוכנית להתאמת ההעסקה כנדרש. על המעסיק להפחית את שיעור העובדים דרך סוכנות העסקה לשיעור הנדרש בתוך שנתיים מיום כניסתן לתוקף של הוראות אלה.

עם זאת, במידה וחוזה העסקת עובד באמצעות סוכנות העסקה, אשר נחתם כדין, טרם לפרסומה של ההחלטה של ועדת הקונגרס לתיקונו של חוק חוזה עבודה, יפוג בתוך שנתיים ממועד כניסתן לתוקף של הוראות אלה, חוזים כאלה עשויים להמשיך ולהתבצע עד תומם בהתאם לחוק.

המעסיק יגיש את התוכנית להתאמה של העסקת עובדים באמצעות סוכנות העסקה שהוכנה על ידו למחלקה המקומית של משאבי אנוש וביטוח סוציאלי לצורך תיוק. המעסיק אינו רשאי להשתמש בעובדים נוספים דרך סוכנות העסקה עד להפחתת מספר אותם עובדים שבשימושו טרם ליישום הוראות אלה לשיעור הנדרש.

סוכנות העסקה: מונח המתייחס לחברות וסוכנויות כוח אדם בעלות רישיון להעסיק עובדים עבור גוף שלישי (Labor Dispatch). המוכרות ביותר הן FESCO, CIIC ו China Star, תחתיהן מצויות חברות/סוכנויות בת רבות.